Społeczna odpowiedzialność biznesu w kształtowaniu wizerunku medialnego firmy

2. Społecznie odpowiedzialny biznes a przedsiębiorstwo

Coraz liczniejszy monitoring przedsiębiorstw w kwestii przestrzegania praw oraz wymogi wobec niwelowanie negatywnych skutków prowadzenia działalności gospodarczej wiążą się z postulatem społecznej odpowiedzialności biznesu. Firmy prześcigają się w pomysłach wykorzystania tej dziedziny na rożnych arenach swojej aktywności.

W globalnej gospodarce daje się zauważyć wyraźne zmiany w sposobie ujmowania proporcji między ekonomią i etyką na rzec harmonizowania tych pojęć, a poprzez formułowanie w tym zakresie odpowiednich zasad i zaleceń odnośnie do tworzenia postaw rozwoju jakości gospodarowania przeciwstawianie się degradacji człowieka i środowiska naturalnego oraz służenie doboru ogólnemu.1

Niesie to ze sobą próbę systematyzacji pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu oraz skategoryzowania tej dziedziny do odpowiedniej sfery funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nie ma podstaw do formowania w tej pracy weberowskiego typu idealnego społecznej odpowiedzialności biznesu oraz precyzyjnego definiowania terminu, zasadne jednak staje się umiejscowienie CSR (ang. Corporate Social Responsibility – Społeczna odpowiedzialność Biznesu) w kontekście otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego firmy.

RYSUNEK 1.
Otoczenie firmy a obszary społecznej odpowiedzialności biznesu

Otoczenie firmy a obszary społecznej odpowiedzialności biznesu

Źródło: www.odpowiedzialnybiznes.pl [5.05.2008]

Wśród komponentów otoczenia wewnętrznego CSR objawia się w relacjach z interesariuszami w postaci pracowników i klientów, natomiast w otoczeniu zewnętrznym są to społeczność lokalna i środowisko naturalne (rys.1). Analizując otoczenie przedsiębiorstwa należy również zwrócić uwagę na elementy opinii publicznej oraz mediów – czyli pośrednich ogniw łączących firmę z interesariuszami.

 

 


1 Z. Malara, Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 262.