Czy sterowanie firmą powinno być odpowiedzialne?

Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6

4. Zakończenie

Podsumowując, zarządzanie zasobami ludzkimi jest zatem istotnym elementem w realizacji długookresowych celów organizacji, dlatego też jego skuteczność i adekwatność (w stosunku do sytuacji w każdej firmie, jej otoczenia – pracowników, konkurencji etc.) przekłada się na wykonanie misji. Nie jest to oczywiście element wiążący, ale jeśli przyjąć kapitał ludzki za największy „majątek” firmy, to wyłącznie prawidłowa polityka personalna daje możliwość rozwoju firmy (a nie osiadania na mieliźnie, czy uderzania w górę lodową). Dlatego też mając na uwadze nie tylko wzrost zysków, ale rozwój organizacji konieczne jest dostosowanie polityki personalnej do realiów oraz włączenie odpowiedzialności biznesu do strategii ogólnej.

Dzięki temu pracownik ma szansę rozwoju, podnoszenia swoich kwalifikacji i samorozwoju. W czysto ekonomicznych kategoriach wydajność pracy wzrasta, ze społecznego punktu widzenia wytwarzają się bliskie więzi i trwałe relacje, co ma bezpośredni wpływ na kreatywność i zaangażowanie w pracę ze strony pracownika. Utożsamia się on z firmą, która nic nie tracąc zyskuje lojalność i przywiązanie. Konkluzja jest oczywista, HR jest ściśle powiązany z CSR-em, dlatego też tylko odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi przynosi firmie wymierne korzyści. Przedsiębiorstwu pozostaje zatem niczym okręcie na morzach i oceanach: płynąć, płynąć i płynąć…

Literatura:

  1. M. Crozier, Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, Warszawa 1993.
  2. B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004. 
  3. M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  4. http://www.citi.com/poland/homepage/polish/386.htm (11.03.2009).
  5. http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/index.htm (11.03.2009).
  6. http://www.orlen.pl/Internet/doc/20040207/Prezentacja_Spolki_2005_PL.pdf (11.03.2009).
  7. Odpowiedzialny pracodawca. Czy to się opłaca? http://www.fob.org.pl/artykul-odpowiedzialny-pracodawca-czy-to-160_713.htm (11.03.2009).
  8. Raport 2006, Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2007.
  9. Informacje na temat Citi Bank Handlowy pochodzą ze spotkania z Wicedyrektorem ds. Programowych Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga, Jarosławem Lepką, (13.06.2008).

Autor: 

Magdalena Andrejczuk
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Historyczno-Socjologiczny,
Wydział Ekonomii i Zarządzania

Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6