Czy sterowanie firmą powinno być odpowiedzialne?

Firma dobrze widziana

Inną kwestią jest pożytek dla samego banku. Często, dzięki pozostawieniu pracownikom swobody wyboru oraz minimum pola do własnej inwencji, możliwy jest ich rozwój i sprawdzenie się w zupełnie innych rolach. Dział zarządzania zasobami ludzkimi może z kolei racjonalniej opracować „ścieżkę kariery” i odkryć nieujawnione dotąd umiejętności i potencjały. Owocuje to właściwym sterowaniem rozwojem pracowników, lojalnością wobec organizacji, budowaniu jej pozytywnej marki oraz realizacji misji firmy.

Funkcja wewnętrzna ma na celu ukazanie zatrudnionym etycznego wymiaru funkcjonowania przedsiębiorstwa, uświadomienie jego celów oraz akceptowanych sposobów działania i zachowania się pracowników, niezbędnych w realizacji tych celów. Etyczne działanie pracowników w złożonej rzeczywistości współczesnego świata jest funkcją rzetelnej wiedzy, a nie intuicji i wrażliwości moralnej jednostek.6

Otoczenie przedsiębiorstwa: jego partnerzy, społeczność lokalna, klienci i konkurenci wymuszają na firmie takie zachowania, które zgodne są z uwzględnieniem potrzeb interesariuszy. Strategia firmy, czyli przełożenie misji na działania, właśnie w połączeniu CSR oraz zarządzania zasobami ludzkimi upatruje swoją skuteczność. Innymi słowami, dzięki działaniom odpowiedzialnym społecznie w zakresie polityki personalnej, długookresowe cele i zamierzenia przedsiębiorstwa mają szansę realizacji, jest to bowiem połączenie uwzględniające maksymalizację zadowolenia i efektywność zarówno po stronie pracowników, jak również firmy, czy jej otoczenia.

Reputacja, jeden z najważniejszych ogniw w budowaniu wizerunku firmy, kreowana jest przede wszystkim jako opinia pracowników oraz wszystkich stron powiązanych z organizacją. Dzięki dobrej reputacji firma nie tylko nie ma problemów z partnerami i pracownikami, ale również łatwiej pozyskać jej nowych pracowników. Społecznie odpowiedzialny biznes i dobre relacje z pracownikami (tworzenie i przestrzeganie kodeksów etycznych w firmie) to klucz do zbudowania pozytywnej marki.

Jeśli zarządzać, to tylko odpowiedzialnie

CSR staje się istotnym elementem zarządzania zasobami ludzkimi, kiedy realizowany jest kanon odpowiedzialnego pracodawcy:

  • prawo do tworzenia związków zawodowych
  • zniesienie pracy dzieci
  • zniesienie pracy przymusowej
  • likwidacja dyskryminacji
  • współpraca pracodawców i pracowników
  • zapewnianie bezpieczeństwa
  • zatrudnianie kadry lokalnej
  • szkolenia
  • informowanie o wynikach
  • uczciwe negocjowanie umów zbiorowych7.

Z drugiej zaś strony istnieją przykłady, kiedy to działania CSR-owe nie skutkują w połączeniu z polityką personalną realizacji takich postulatów. Dzieje się tak wtedy, kiedy nie uwzględniane są pomysły pracowników i ich opinia na temat zamierzeń firmy. Nie sposób osiągnąć wtedy zamierzone cele. Tworząc wytyczne do realizacji misji należy bowiem uwzględnić pracowników jako zasób, ale również jako ciało decyzyjne.

Istnieje również ciemna strona zarządzania zasobami ludzkimi, dlatego peany i entuzjazm zamienić należy na krytyczną i trzeźwą analizę faktycznej sytuacji w wielu organizacjach. Istnieją przykłady, kiedy kadra kierownicza wykorzystuje pracowników wyłącznie do pomnażania zysków i poprawy efektywności, nie licząc się z ich rozwojem i potrzebami.

Praktyki przedłużania czasu pracy, nie płacenia za składki, czy nadgodziny stosowane są w ok. 60 proc. firm w Polsce. Skutkuje to niezdrową atmosferą w pracy, przepracowaniem oraz spadkiem efektywności. Marynarz dyżurujący przy sterze 24 godziny nie jest w stanie skupić się do końca czuwania, dlatego może nie zauważyć zbliżającej się góry lodowej. Błędy popełniane przez menedżerów w kierowaniu zasobami ludzkimi, przekładają się na błędy pracowników. Skutkuje to kryzysem i utratą pozycji firmy na rynku, co w długim okresie może zakończyć się niepomyślnie dla firmy.8

 

 


6 M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 139.

7 B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s. 11.

8 Odpowiedzialny pracodawca. Czy to się opłaca? http://www.fob.org.pl/artykul-odpowiedzialny-pracodawca-czy-to-160_713.htm (11.06.2008).