Czy sterowanie firmą powinno być odpowiedzialne?

Misje z CSR-em w tle

Analizując misje poszczególnych firm należy zwrócić uwagę na jednoznaczne użycie sformułowań odnoszących się do wartości etycznych. Przykładowo misja Citi Bank Handlowy podkreśla znaczenia pracowników oraz wskazuje CSR (Corporate Social Responsibility) jako priorytet.

Misją Banku jest odegranie wiodącej roli w sektorze bankowym w Polsce poprzez oferowanie światowej klasy produktów i wysokiej jakości usług Klientom krajowym i międzynarodowym, zapewnianie akcjonariuszom wysokiego zwrotu z kapitału, tworzenie atrakcyjnego i satysfakcjonującego środowiska pracy dla pracowników oraz wyznaczanie standardów etycznych w biznesie.4

City Bank Handlowy realizuje te założenia w programach wolontariatu pracowniczego oraz w Fundacji Kronenberga, które znacząco wpływają na postawy pracowników organizacji. Akcje, w które włączają się pracownicy, ich inwencja i zaangażowanie sprawia, że wytwarza się specyficzna więź między pracownikami a firmą. Jest ona niezwykle istotna w sprawnym zarządzaniu zasobami ludzkimi, szczególnie w skutecznym motywowaniu oraz przekonaniu pracowników, że uczestniczą w podejmowaniu decyzji związanych z funkcjonowaniem firmy.

Przykładów, kiedy działania społecznie odpowiedzialne w firmie przeplatają się z misją firmy jest więcej. Skupiając się na aspekcie relacji z pracownikami można wymienić między innymi programy tworzenia i zachowania miejsc pracy.

Firma przyjazna pracownikom

Kodeks etyczny PKN Orlen staje się obok misji (Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie naszym klientom najwyższej jakości produktów i usług. Jako firma transparentna, wszelkie działania realizujemy z zachowaniem zasad ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu, troszcząc się o rozwój naszych pracowników i dbając o środowisko naturalne.)5 główną podstawą do realizacji tzw. programów adaptujących nowych pracowników. Dzięki nim mają oni możliwość zaklimatyzowania się w nowym miejscu pracy oraz poznania tajników firmy. Działania takie budują pozytywny wizerunek firmy w oczach pracowników.

Inną formą, którą stosują firmy w zarządzaniu zasobami pracy są programy skierowane do młodych matek. Wśród takich firm wymienić można między innymi: Johnson & Johnson, Hewlett-Packard Polska sp. z o.o. czy Nokia. Poprzez stworzenie możliwości pracy w domu, specjalne projekty związane z powrotem do pracy po urlopach macierzyńskich, czy systemy opieki nad dziećmi pracownice czują się bezpiecznie i mogą pogodzić obowiązki osobiste z pracowniczymi, co znacząco wpływa na ich postrzeganie firmy. Mogą kontynuować karierę, rozwijać się, czas kiedy nie pracowały nie jest stracony, a firma nie musi szukać nowych pracowników na ich miejsce.

Przytoczone przeze mnie przykłady ukazują powiązania misji z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Korelacje te mają wymiar pozytywny, korzystają z niego zarówno pracownicy, którzy zyskują lepsze warunki pracy, jak również cała firma, która osiąga renomę i dobre relacje z pracownikami, co przekłada się na wydajność ich pracy. Dzięki temu możliwa jest realizacja innych celów – budowanie przewagi, osiągnięcie pozycji lidera na rynku etc.

 

 


4 http://www.citi.com/poland/homepage/polish/386.htm (11.06.2008).

5 http://www.orlen.pl/Internet/doc/20040207/Prezentacja_Spolki_2005_PL.pdf (11.06.2008).