Czy sterowanie firmą powinno być odpowiedzialne?

2. Jak firma sprawnie CSR-uje

Formułując misję każda organizacja próbuje połączyć system aksjonormtywny z motywem powstania firmy oraz kierunkiem rozwoju, dlatego też misje z reguły zawierają oprócz kluczowych dziedzin i obszarów działania również elementy związane z funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Misja powinna być swoistą „czarną skrzynką” przedsiębiorstwa, w której zapisane są kluczowe aspekty, jednocześnie zaś poprzez swoją treść i funkcję ukierunkowywać, inspirować, uwiarygodniać i integrować działania firmy2. Co najważniejsze jednak misja bezpośrednio wpływa na pracowników firmy, którzy identyfikują się z jej założeniami, upatrując w niej (zakładając, że misja jest prawidłowo określona i realizowana) motywy swoich zachowań i postaw względem miejsca pracy.

Przyrównując przedsiębiorstwo do statku, pracowników zaś do załogi, misję firmy należy rozumieć jako kierunek i cel rejsu, który zawierać będzie reguły żeglugi na morzach i oceanach. Podróż, która czeka załogę jest długa i pełna przygód, załoga jednak wspólnie z kapitanem powinna uszanować prawa morza. W innym wypadku statek czeka rozbicie lub błądzenie na otwartych wodach. Analogiczna sytuacja istnieje na rynku, kiedy to przedsiębiorstwo powinno zważać na podmioty otoczenia zarówno zewnętrznego, jak również wewnętrznego, po to aby utrzymać dotychczasową pozycję i mieć możliwość rozwoju.

Zasadne staje się przytoczenie stanowiska Michela Croziera, który zauważył, że podstawową misją zarządzających powinno być tylko tworzenie warunków niezbędnych do tego, by ludzie mogli motywować się sami.3 Przyjęcie pewnych założeń etycznych oraz ukierunkowanie działań w relacjach z poszczególnymi interesariuszami daje możliwość pełnego zmotywowania pracowników, którzy poprzez akceptację takiej polityki, pełniej utożsamiają się z daną firmą, dzięki czemu zwiększa się ich przywiązanie do organizacji, co pociąga za sobą sprawniejszą pracę.

Założenia etyczne, które firmy postulują, są swoistymi ramami odniesienia dla pracowników. Są to również ramy dla całego funkcjonowania firmy, która w ten sposób określa swoje podstawowe plany działania względem otoczenia. Misja daje podstawy do wdrażania strategii firmy, która nastawiona jest między innymi na dobre relacje z interesariuszami.

 

 


2 M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 132.

3 M. Crozier, Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, Warszawa 1993, s.38.