Czy społecznie odpowiedzialny biznes ma wpływ na budowanie wartości przedsiębiorstwa?

3.1. Wskaźniki CSR

Najpełniej wpływ odpowiedzialności na firmę obrazują różnego rodzaju wskaźniki, które pozwalają na porównanie m.in. efektywności i dochodowości ex ante wdrożeniem tej koncepcji zarządzania firmę, jak również ex post.

Przykładowe wskaźniki stosowane w CSR:

 • Wskaźniki ekonomiczne:
  • wskaźnik inwestycji (nakłady inwestycyjne jako % przychodów)
  • innowacyjność: nowe produkty/produkty ogółem
  • nakłady na B+R/przychody
 • Wskaźniki ekologiczne
  • GWP (global warming potential): całkowita emisja gazów cieplarnianych (według definicji protokołu z Kioto) w tonach odpowiednika CO2
  • zagospodarowane odpady/wytworzone odpady (recycling)
  • ilość naruszeń norm ochrony środowiska
  • wartości inwestycji zmniejszających oddziaływanie na środowisko/łączna wartość inwestycji
  • indeksy ekoroduktywnosci (np. ilość materiałów wyprodukowanych/ilość zużytych surowców naturalnych – tzw. odmaterializowanie produkcji)
  • indeksy ekoefektywności (np. wielkość emisji CO2/przychody)
 • Wskaźniki pracownicze
  • średnia wysokość wynagrodzenia kobiet/średnia wysokość wynagrodzenia mężczyzn w poszczególnych kategoriach zaszeregowania
  • rozpiętość wynagrodzeń (stosunek średniej do 5% najlepiej zarabiających łącznie z zarządem/średnia dla 5% najsłabiej zarabiających)
  • ilość pracowników zwolnionych z programem zabezpieczającym/ilość wszystkich zwolnień
  • stosunek budżetu szkoleń do rocznych kosztów operacyjnych
  • ilość godzin szkoleń łącznie/ilość godzin szkoleń dotyczących etycznych zasad postępowania w firmie
  • ilość pracowników uczestniczących w szkoleniach/łączna ilość pracowników
  • ilość godzin szkolenia na 1 pracownika w poszczególnych kategoriach (kadra kierownicza, robotnicza)
  • % kobiet zatrudnionych ogółem w stosunku do mężczyzn /% kobiet zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w stosunku do mężczyzn
  • procent pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych
  • ilość nowo przyjętych pracowników/łączna ilość pracowników
  • ilość pracowników z dostępem do intranetu-internetu/łączna ilość pracowników
 • Wskaźniki bezpieczeństwa pracy
  • wypadki hospitalizowanie/ilość zatrudnionych pracowników
  • godziny zwolnień chorobowych/godziny przepracowane
  • ilość wypadków samochodowych w ramach pracy/ilość przejechanych kilometrów
 • Wskaźniki zaangażowania społecznego
  • środki finansowe przeznaczone na inwestycje społeczne (według priorytetów: sport, zdrowie, nauka, ochrona środowiska, itp.)
  • ilość otrzymanych projektów od organizacji społecznych/ilość zrealizowanych projektów
  • ilość godzin pracowniczych przepracowanych na rzecz społeczności lokalnej/ilość godzin pracy
  • wysokość podatków i opłat lokalnych (gmina)/łączne przychody gminy
  • dotacje finansowe o charakterze działalności dobroczynnej jako % zysku brutto
  • ilość pieniędzy zebranych przez pracowników/ilość pieniędzy dołożonych przez firmę – przekazanych na cele społecznie użyteczne
 • Wskaźniki dotyczące relacji z partnerami biznesowymi
  • ilość wspieranych miejsc pracy u dostawców (obroty z dostawcami/wydajność u dostawcy)
  • przeciętny czas płacenia faktur dostawcom
  • ilość dostawców, z którymi odbywa się spotkanie na temat strategii firmy/łączna ilość dostawców
  • liczba przyjętych reklamacji/liczba zgłoszonych reklamacji [11, s. 44-45]

Wyraźne argumenty za społecznie odpowiedzialnym biznesem widoczne są w powyższych wskaźnikach, które pośrednio i bezpośrednio wpływają na całkowitą wartość przedsiębiorstwa. Wartość firmy może wzrosnąć dzięki zbudowaniu dobrego wizerunku podmiotu w otoczeniu, a co za tym idzie zwiększeniu liczby lojalnych klientów, przekładającej się na wzrost sprzedaży i zyski. [3, s. 68] Firma odpowiedzialna zyskuje więcej, stając się tym samym liderem na rynku.