Czy społecznie odpowiedzialny biznes ma wpływ na budowanie wartości przedsiębiorstwa?

2.2. Przykłady firm CSR-owych

W „Firmie zrównoważonego rozwoju” Chrisa Laszlo pokazane jest w jaki sposób można dojść do zrównoważonej wartości firmy. Polega ona na tym, że standardy zrównoważonego rozwoju ujmowane są jako instrument zarządzania. Staje się on postulatem nowego światopoglądu, który opiera się na uczeniu się, innowacyjności oraz współuczestnictwie.

Opracowanie inicjatyw budujących wartość polega na:

 • zmniejszeniu ryzyka – zarządzanie ryzykiem zorientowanym na przestrzeganie przepisów,
 • redukowaniu kosztów procesów – zmniejszeniu zużycia energii , ilości odpadów i zanieczyszczeń oraz poprawa jakości usług,
 • dywersyfikacji  produktów w celu zaspokojenia społecznych i ekologicznych potrzeb klientów,
 • w obszarze rynków – penetracji nowych rynków  rozwijaniu nowych rodzajów działalności opartej na zrównoważonym rozwoju,
 • marce i kulturze – zwiększeniu dochodów, udziału w rynku oraz cenach akcji, dzięki tożsamości marki i kulturze zrównoważonego rozwoju,
 • kontekście biznesowym – dążenie do zmiany środowiska regulacyjnego, praktyk biznesowych i zasad branżowych. [8, s. 186-188]

 

Dobre praktyki firm społecznie odpowiedzialnych kompleksowo pokazują na czym polega CSR. Firma IBM stosując Program Nauczania Początkowego KidSmart wyposaża placówki edukacyjne w małych miejscowościach w całej Polsce w specjalne, bezpieczne dla dzieci komputery. Stworzone są one do nauczania początkowego i wyposażone w specjalne programy edukacyjne dla najmłodszych. Dzięki temu wyrównywane są różnice w edukacji z poszczególnych regionów Polski. [4]

Program Pracująca mama firmy Johnson & Johnson wspiera rozwój kobiet w ich życiu zawodowym i prywatnym. Polega na różnego rodzaju udogodnieniach związanych z powrotem po urlopie macierzyńskim

„Pracująca mama” jest elastycznym system pracy, umożliwiającym młodym matkom zatrudnionym w firmie, częściową pracę w domu przez okres ciąży oraz do sześciu miesięcy po powrocie z urlopu macierzyńskiego. Dzięki wprowadzeniu projektu, kobiety mogą łączyć rolę matki i jednocześnie realizować swoją karierę zawodową. [6]

Wśród korzyści społecznie odpowiedzialnego biznesu wymienić należy przede wszystkim te, które dotyczą firmy i społeczeństwa.


TABELA 1.
Korzyści dla firm i społeczeństwa

Korzyści dla firmy   Korzyści dla społeczeństwa
 • Poprawa relacji z pracownikami i wizerunku wewnętrznego
 • Zwiększenie konkurencyjności
 • Wzrost zainteresowania inwestorów
 • Zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy
 • Poprawa relacji ze społecznością lokalną i władzami lokalnymi
 • Wzrost efektywności przedsiębiorstwa
 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy
 • Nagłośnienie i rozwiązywanie problemów społecznych
 • Edukowanie społeczeństwa
 • Poszanowanie praw człowieka
 • Promowanie dobrych praktyk
 • Poprawa stanu środowiska naturalnego
 • Przejrzysty wizerunek biznesu

Źródło: B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Warszawa 2004, s. 54-55.