Czy społecznie odpowiedzialny biznes ma wpływ na budowanie wartości przedsiębiorstwa?

2.1. Obszary społecznej odpowiedzialności biznesu
 
Otoczenie przedsiębiorstwa: jego partnerzy, społeczność lokalna, klienci i konkurenci wymuszają na firmie takie zachowania, które zgodne są z uwzględnieniem potrzeb interesariuszy (ang. stakeholder). Wśród interesariuszy można wyodrębnić: klientów, pracowników, dostawców, sprzedawców, akcjonariuszy, doradców, konkurentów oraz społeczność lokalną, środowisko naturalne, opinię publiczną, grupy biznesu, grupy inwestorów, media, rząd, agendy rządowe, rządy innych państw i instytucje ponadnarodowe, organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia. Dlatego też wśród zależności biznesu i odpowiedzialności społecznej wymienić należy:

 1. biznes a miejsce pracy,
 2. biznes a rynek,
 3. biznes a społeczność lokalna,
 4. biznes a środowisko naturalne,
 5. raportowanie i zarządzanie

Są to komponenty, które w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa mają największy wpływ na jego wartość. Miejsce wartości w relacjach z interesariuszami przesuwa się ze sfery kontraktów (takich jak zależność prawna) i transakcji (takich jak dotacje charytatywne) w stronę zaufania i współpracy. [8, s. 155]

Społecznie odpowiedzialny biznes zawiera się m.in. w następujących narzędziach: społeczne zaangażowanie biznesu, inwentyczne społeczne, marketing zaangażowany społecznie, matching funds, screening etyczny, wolontariat pracowniczy.

CSR staje się istotnym elementem zarządzania zasobami ludzkimi, kiedy realizowany jest kanon odpowiedzialnego pracodawcy:

 • prawo do tworzenia związków zawodowych
 • zniesienie pracy dzieci
 • zniesienie pracy przymusowej
 • likwidacja dyskryminacji
 • współpraca pracodawców i pracowników
 • zapewnianie bezpieczeństwa
 • zatrudnianie kadry lokalnej
 • szkolenia
 • informowanie o wynikach
 • uczciwe negocjowanie umów zbiorowych [11, s. 11.]

 

Szczególnie realizowany jest przez tzw. Triple Bottom Line – Potrójną Linię Przewodzenia – „3 razy E”, czyli kombinacja ekologii, ekonomii i etyki. Jest to połączenie, które przy największym poszanowaniu prawa i zasad etycznych oraz ochronie środowiska pozwala na równoczesne maksymalizowanie zysków.