Czy społecznie odpowiedzialny biznes ma wpływ na budowanie wartości przedsiębiorstwa?

2. Społecznie odpowiedzialny biznes w przedsiębiorstwie

Próba zdefiniowana tak złożonego zjawiska jakim jest społecznie odpowiedzialny biznes kończy się zazwyczaj na sformułowaniu, które łączy w sobie zaangażowanie i pozytywny wpływu na funkcjonowanie firmy z jednej strony oraz korzyści wynikające z tego rodzaju przedsięwzięć dla wszelkiego rodzaju grup interesariuszy, nawet bezpośrednio niezwiązanych z daną firmą, z drugiej strony. Taka hybryda trafnie została zsyntezowana przez Bolesława Roka:

Odpowiedzialność społeczna jest filozofią prowadzenia działalności produkcyjnej i usługowej, skierowaną na budowanie trwałych, pozytywnych relacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Wyznacza ona cechy systemów zarządzania zapewniające pożądany przebieg procesów czy działań istotnych z uwagi na cel zarządzania. [13, s. 32.]

Z pewnością rozwój tych założeń nie byłby możliwy gdyby nie sprzyjające warunki zewnętrzne – globalne struktury funkcjonowania podmiotów gospodarczych, rosnąca konkurencyjność wewnątrzgałęziowa oraz przemożne dążenie do innowacyjności. Przede wszystkim zaś głównym czynnikiem stymulującym taką politykę firmy jest kondycja współczesnego społeczeństwa oraz specyficzne wymagania konsumentów i współpracowników wobec podmiotów rynkowych.

W globalnej gospodarce daje się zauważyć wyraźne zmiany w sposobie ujmowania proporcji między ekonomią i etyką na rzec harmonizowania tych pojęć, a poprzez formułowanie w tym zakresie odpowiednich zasad i zaleceń odnośnie do tworzenia odstaw rozwoju jakości gospodarowania przeciwstawianie się degradacji człowieka i środowiska naturalnego oraz służenie doboru ogólnemu. [9, s. 262.]