Czy społecznie odpowiedzialny biznes ma wpływ na budowanie wartości przedsiębiorstwa?

1.2. Marka jako wartość

Marka jest w rankingach rozpoznawalności wiodącym symbolem firmy. Przedsiębiorstwa posiadające w swoich portfelach silne marki przyniosły swoim akcjonariuszom w długim okresie czasu zwroty średnio wyższe o 40-60% w porównaniu ze spółkami, które marek nie posiadały. [7, s. 918]

Marka jest mnożnikiem wartości i jako taka zapewnia właścicielowi podstawową przewagę konkurencyjną. (…) Koncepcja wartości niematerialnych jest głęboko zakorzeniona w systemie kapitalistycznym, a marki mieszczą się w niej w całości i nie budzą większych emocji, czy wątpliwości niż pozostałe formy wartości komercyjnych. Wnoszona przez nie wartość dodana nie jest też zjawiskiem błahym i stanowi bardzo istotną część aktywów krajów rozwiniętych. Zgodnie z niektórymi szacunkami wartość marek może stanowić 1/3 całkowitej wartości światowego bogactwa. [8, s. 8]

Marka kreuje sprzedaż, generując tym samym przychód i zyski, wykorzystuje bowiem efekty skali. Cena sprzedaży metkowanych wyrobów, nawet jeśli ich koszty produkcji są takie same jak mniej znanych produktów, jest relatywnie wyższa.

RYSUNEK 1.
Ranking wartości marki – wyniki 2008 (mln zł)

Ranking wartości marki


Źródło: http://www.rankingmarek.pl/?id=rw_2008 [14.04.2008, 14.23]

Z rankingu wartości marek (Rys. 1) wynika, że najbardziej wartościowe są również najlepiej rozpoznawalne – megamarki. Kolejną sprawą jest to, że wśród najpotężniejszych marek występują głównie te, które mogą tytułować się społecznie odpowiedzialnymi (jak choćby Orlen, PKO Bank Polski, czy Telekomunikacja Polska).