Czy społecznie odpowiedzialny biznes ma wpływ na budowanie wartości przedsiębiorstwa?

3.2. Corporate governance i rozpoznawalność marki

Dobra kondycja firmy ma znaczenie m.in. dla akcjonariuszy, dlatego też w ramach corporate governance ( nadzorze korporacyjnym) współpracują z menedżerami, aby firma mogła osiągnąć większe zyski. Istotą corporate governance  jest consensus pomiędzy interesami różnych grup interesariuszy. W 2002 roku w Polsce Giełda Papierów Wartościowych wprowadziła „Kodeks Dobrych Praktyk Ładu Korporacyjnego”, które są zbiorem standardów dotyczących wszystkich akcjonariuszy, m.in. przejrzystość informacyjna, sposoby powoływania i wynagradzania członków rad nadzorczych, inwestycje na rzecz zrównoważonego rozwoju, uwzględnianie polityki społecznej odpowiedzialności w procesie fuzji. [11, s. 20]

Dlatego też coraz częściej inwestorzy indywidualni i instytucjonalni nabywając akcje danej firmy oczekują nie tylko odpowiedniego wyniku finansowego, ale i właściwych zachowań wobec interesariuszy oraz najbliższego otoczenia. Przejrzystość i odpowiednia komunikacja akcjonariuszami stały się jednymi z najważniejszych czynników sukcesu strategii rozwoju każdej firmy. [11, s.36]

Odpowiedzialny wizerunek firmy wpływa również na markę, która jest rozpoznawalna, jej wartość rośnie. Firmy kojarzone z pozytywnymi akcjami społecznymi („Telefon do Mamy” Telekomunikacji Polskiej, „Podziel się posiłkiem” Danone, czy „Wielka Kampania Życia” firmy Avon) zyskują lojalnych klientów oraz oceniane są wyżej niż inne – łamiące zasady i prawa pracowników. Proces budowania wizerunku jest długotrwały, równocześnie łatwo jest stracić reputację z powodu nieetycznego działania firmy.

Podsumowując całościowa strategia CSR-owa pozwala firmie na wzrost efektywności (jak np. wydajności pracowników) i dochodowości. Wartość przedsiębiorstwa budowana na etycznych zasadach rośnie, firma zyskuje więcej. Przestrzeganie prawa, norma i zasad etycznych to minimum, które pozwala firmie w dłuższym przedziale czasowym na pomnażanie zysków, rozpoznawalność marki i dobrą reputację. Jeśli dołączą do tego dodatkowe akcje i inicjatywy w społeczności lokalnej, troska o ochronę środowiska, dobre relacje z interesariuszami oraz postawienie na rozwój pracowników, firma zyskuje więcej. Dlatego zdecydowanie wartość przedsiębiorstwa uwarunkowana jest tym, że firma jest CSR-owa.